Podporuje mojeID

Rychlý kontakt

SVSPRAHA.CZ
Pod Nouzovem 21
Praha 9 - Kbely
tel: 776 339 536
info@svspraha.cz
Osobní odběr :
Po - Ne : pouze po předchozí domluvě !

»
Zrušení a zánik pojištění

V případě, že chcete ukončit pojistnou smlouvu je nezbytné tak učinit PÍSEMNOU FORMOU - napište žádost, vlastnoručně ji podepište, doložte všechny potřebné kopie dokumentů a odešlete do pojišťovny jako doporučenou listovní zásilku - zůstane Vám v ruce potvrzení o odeslání. V případě, že se žádostí půjdete na pobočku pojišťovny, nechte si potvrdit kopii výpovědi z téhož důvodu. Nezapomeňte, že nové pojištění musíte sjednat do 14 dnů od data zániku pojistné smlouvy.

1. Zánik pojištění vozidla VÝPOVĚDÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Pokud chcete ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, je třeba ji doručit do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období - 6 týdnů před tzv. výročním dnem (den počátku pojistné smlouvy) a to PÍSEMNOU formou (příklad: tento den je 31. 12., proto je nutno doručit výpověď druhé straně nejpozději dne 19. 11.)

2. Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy

Další možností je podání výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, například pokud jste si nákup vozidla rozmysleli, přičemž od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet ještě osmidenní výpovědní lhůta. Pojištění tedy zaniká až uplynutím této lhůty.

Opět se bude jednat o písemnou formu výpovědi.

3. Zánik pojištění vozidla změnou vlastníka vozidla - prodej vozidla, darování atd.

Dalším způsobem je změna vlastníka vozidla. V tomto případě končí pojištění dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nahlásit tuto změnu ve vlastnictví vozidla pojistiteli je oprávněn původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a to bez zbytečného odkladu od okamžiku změny vlastnictví. Opět se bude jednat o písemnou formu výpovědi s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo s kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

4. Zánik pojištění vozidla PRO NEPLACENÍ POJISTNÉHO

V případě, že se rozhodnete pojistné neplatit nebo na tuto povinnost zapomenete, je dobré počítat s tím, že i toto v určitých případech vede k zániku pojištění. Ze zákona totiž pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi, tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. Je třeba upozornit i na to, že v případě neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení dlužné pojistné na stávajícím pojištěnci.

5. Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do tří měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události.

Tohoto důvodu můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, která se tak může zbavovat největších hříšníků. Výpovědní doba je v tomto případě stanovena na 1 měsíc.

6. Dohoda

Dalším možným způsobem je ukončení pojištění DOHODOU obou stran. Z praxe víme, že existují případy, kdy pojišťovny na dohodu přistoupí, není ovšem dobré na tento způsob výpovědi spoléhat. I pro tento případ vypovídáme smlouvu písemnou žádostí.případy, kdy pojišťovny na dohodu přistoupí,

7. Zánik

Pojištění zaniká rovněž dnem kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat. Je ovšem nutné tuto skutečnost doložit pojišťovně a to opět formou písemné žádosti o zrušení pojištění s doložením kopie dokladu o likvidaci vozidla (nejčastěji vrakoviště) a to neprodleně. Pojištění zaniká také dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, kterou spravují místně příslušné obecní úřady. I tuto skutečnost je nutné neprodleně doložit pojišťovně a to opět formou písemné žádosti o zrušení pojištění s doložením kopie dokladu o vyřazení vozidla. Je však nutné upozornit, že s vozidlem, které je z příslušné evidence vymazáno, se již nesmí vjíždět na pozemní komunikace, neboť hrozí odebrání řidičského průkazu a pokuta.

Při odcizení vozidla, nelze-li dobu odcizení přesně určit, se považuje vozidlo za odcizené přijetím oznámení o odcizení vozidla Policií České republiky. Je to jeden z mála případů, kdy naše vozidlo neoprávněně užívá jiná osoba a ve kterém pojišťovna poskytuje pojistné plnění.

 

NjY1Yj