Podporuje mojeID

Rychlý kontakt

SVSPRAHA.CZ
Pod Nouzovem 21
Praha 9 - Kbely
tel: 776 339 536
info@svspraha.cz
Osobní odběr :
Po - Ne : pouze po předchozí domluvě !

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

jsou platné pro internetový obchod SVSPRAHA.CZ
Jsou závazné při prodeji veškerého prodávaného sortimentu zboží.

1) Objednání zboží

Při odeslání objednávky prostřednictvím formuláře internetového obchodu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem. Objednávka uskutečněná zákazníkem je závazná. Objednané zboží se stává předmětem koupě. Dodavatel se zavazuje zboží objednané zákazníkem doručit. Zákazník se zavazuje cenu zboží uhradit v plné výši při předání.

2) Dodací lhůta
Dodavatel se zavazuje expedovat zboží v co nejkratším termínu od data obdržení objednávky.

Způsoby odběru zboží:
- osobní odběr na Praze 9
(Zboží je možné po předchozí domluvě převzít na Praze 9 - Kbely)
- doručení prostřednictvím PPL - dobírka 120,-Kč, platba předem na účet 95,-Kč (variabilní symbol = číslo objednávky)

- export na Slovensko 199,-Kč, cena bude upřesněna dle váhy balíku

Při objednávce zadejte prosím způsob odběru a platby zboží (osobně, platba předem, dobírka)

3) Zásilka doručovaná prostřednictvím PPL
- zboží je pojištěno proti zcizení a vzniklým škodám během přepravy
- zboží je vždy přepravováno v pevném obalu, který chrání zboží před poškozením během přepravy
- součástí zásilky je daňový doklad
- náklady v případě opakovaného doručení hradí kupující
- zákazník je povinen uhradit zboží při převzetí

4) Cena zboží
Všechny ceny zboží nabízené v internetovém obchodě jsou uvedeny jako ceny aktuální a konečné pro kupujícího.
Provozovatel je plátcem DPH.

5) Záruční doba 
Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby - všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží.
V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Upozornění : U prodejních vzorků prodávaných za zvýhodněnou cenu je záruka 6 měsíců.
Tuto záruční lhůtu určuje importér, nebo výrobce, nikoliv prodávající.
Nicméně i po uplynutí záruční lhůty se snažíme vyjít zákazníkům maximálně vstříc a případný servis se snažíme poskytnout zcela ZDARMA.

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

  1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
  2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele
  3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování
  4. vady způsobené živelnou katastrofou
  5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou
  6. úmyslné poškození , nebo pooužití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
  7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci
  8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly
  9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
  10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

6) Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem, doporučenou zásilkou s uvedením čísla objednávky a faktury. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 14 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním na adresu provozovatele (viz kontakt) nebo odesláním na adresu. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (originál), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu a kompletním příslušenstvím. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 7 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 7-mi denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 7-mi dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího.
Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.

7) Reklamace zboží
Prodejce dbá na kvalitu nabízeného zboží. Přesto se však muže stát, že zboží během běžného provozu může začít vykazovat vady. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není u daného produktu uvedeno jinak. Záruka u výbojek se vztahuje na vady materiálu nebo výroby, nevztahuje se na běžné opotřebení nebo mechanické poškození. Záruční lhůta na výbojky je 12 měsíců. Ustanovení § 619 odst. 2 občanského zákoníku výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Příčinu vady v prvních šesti měsících po převzetí věci podle § 616 odst. 4 obč. zák. musí prokázat prodávající, následně se důkazní břemeno přenáší na kupujícího. Záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zacházením, neodbornou montáží a mechanickým poškozením. Zboží k reklamaci zasílejte na naši adresu uvedenou v kontaktech. Všechno zboží má evropskou homologaci pro elektrická zařízení, pokud je vyžadována zákonem. Přestavbové světelné sady jsou určené pouze pro sportovní účely.

8) Ochrana osobních údajů
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Provozovatel stránek se zavazuje, že osobní údaje zákazníků neposkytne třetí straně. Osobní data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to.

9) Poštovní adresa pro doručování:
SVSPRAHA.CZ - Juraj Vraňák

Pod Nouzovem 21
197 00 Praha 9

Adresa pro doručování elektronické pošty (e-mail): info@svspraha.cz

10) Provozovatel
Internetový obchod www.svspraha.cz provozuje :
Juraj Vraňák
, Dvořišťská 1246, 198 00  Praha 9
IČ: 75216795  DIČ:CZ8404097889
Pobyt: Pod Nouzovem 21, 197 00 Praha 9
Živnostenský list vydal Úřad městské části Praha 10-Vršovice dne 8. 11. 2011, č.j. P10-130746/2011

Bankovní spojení : ČSOB a.s. - č.ú. : 204 102 930 / 0300

IBAN : CZ 70 0300 0000 000 204 102 930
BIC: CEKOCZPP

Kupující závazným objednáním souhlasí s obchodními podmínkami.

 

MmUzYzg